Внутрішньолабораторний контроль лабораторії

Posted by   Александр Тырышкин
18/11/2020
Внутрішньолабораторний контроль лабораторії

Основне завдання лабораторії полягає в отриманні достовірних, точних (правильних), відтворюваних результатів кількісного визначення вмісту компонентів в пробах аналізованих об'єктів. Так як недостовірний результат може привести, в кінцевому підсумку, до матеріальних втрат.

Гарантію отримання достовірних, точних і відтворених результатів дає правильно організований внутрішньолабораторний контроль (ВЛК), який в свою чергу є елементом системи контролю та управління якістю результатів аналізу в лабораторії, спрямованим на експериментальне підтвердження достовірності результатів аналізу в рамках однієї лабораторії. Внутрішньолабораторний контроль складається з ряду складових.

  1. Перевірка прийнятності отриманих результатів аналізу з використанням стандартних (референтних) зразків, яку проводить лаборант з кожним необхідним показником (наприклад - волога, білок, клейковина і т.д.).
  2. Оперативний контроль процедури аналізу, який здійснюється лаборантом за певним планом, а також в разі відхилень від нормального ходу процесу, в тому числі з причини впровадження приладів після ремонту та повірки та ін.
  3. Контроль стабільності результатів аналізу, який організовується аналітиком, відповідальним в лабораторії за якість результатів аналізу (за ВЛК). Для контролю стабільності результатів аналізу стандартних (референтних) зразків, що виконується за певною методикою, проводять контрольні визначення відповідно до обраного алгоритму контролю.

У разі отримання неприйнятних результатів, відповідальний за внутрішньолабораторний контроль з'ясовує причини отримання негативних результатів і вносить корективи.

Лаборантами ведеться журнал оперативного контролю; складається графік внутрішньолабораторного контролю в лабораторії.Стандартні (референтні) зразки - це засіб вимірювання у вигляді зернового матеріалу, показники якого встановлені при проведенні аналізів в декількох акредитованих лабораторіях. Стандартні зразки відносяться до засобів вимірювання, причому це витратний засіб вимірювання.

Стандартні зразки призначені для застосування в системі забезпечення єдності вимірювань:

  • для повірки, калібрування, градуювання засобів вимірювальної техніки, а також для контролю метрологічних характеристик при проведенні їх випробувань, в тому числі з метою затвердження типу засобів вимірювальної техніки;
  • контролю характеристик похибок методик вимірювань в процесі їх застосування відповідно до встановлених в них алгоритмів, а також для інших видів метрологічного контролю.


 

1 Загальні положення внутрішньолабораторного контролю лабораторії

1.1 Дана Процедура встановлює порядок проведення внутрішньолабораторного контролю точності в випробувальній (виробничій) лабораторії.

1.2 Внутрішньолабораторний контроль - є одним із способів оцінки якості робіт окремих виконавців і в цілому всієї лабораторії

1.3 Об'єктом внутрішньолабораторного контролю якості у випробувальній (виробничій) лабораторії є контроль результатів вимірювань при проведенні випробувань (вимірювань).

1.4 Відповідальність за підготовку та своєчасну організацію внутрішньолабораторного контролю в лабораторії покладається на начальника лабораторії.

1.5 Засобами лабораторного контролю можуть бути стандартні (референтні) зразки - зразки з відомим вмістом компонента, який визначається.

2 Проведення внутрішньолабораторного контролю з контролю отриманих результатів вимірювань при проведенні випробувань

Внутрішньолабораторний контроль результатів вимірювань при проведенні випробувань проводиться шляхом:

  • перевірки правильності розрахунків, записів результатів вимірювань, правильності округлень, величини похибки;
  • багаторазового дослідження характеристик однієї і тієї ж продукції.
3 Порядок проведення внутрішньолабораторного контролю в випробувальній лабораторії

3.1 Внутрішньолабораторний контроль в лабораторії проводить і здійснює, як начальник лабораторії, так і безпосередньо кожен фахівець, що виконує дослідження, що відображається в журналі з проведення ВЛК.

3.2. Внутрішньолабораторний контроль точності проводиться протягом усього періоду роботи лабораторії.

3.3 Терміни та кратність проведення внутрішньолабораторного контролю точності

3.3.1 Постійно Внутрішньолабораторному контролю підлягають умови зберігання ЗРАЗКІВ, перевірка правильності показань експрес аналізаторів, ведення лабораторної документації, оформлення протоколів, обрахування розбіжностей між паралельними випробуваннями і т.д.

3.3.2 Щомісяця внутрішньолабораторний контроль - перевірка градуювальних залежностей, самоперевірка правильності проведення випробування шляхом внесення внутрішнього стандарту, визначення одного і того ж показника в одному зразку різними виконавцями, перевірка виконання ходу і, точного дотримання умов його проведення.

3.4. Результати робіт по внутрішньолабораторному контролю правильності проведених досліджень повинні обговорюватися на зборах колективу лабораторії з розбором всіх виявлених порушень випробування і зауважень.

3.5. Основними елементами внутрішньолабораторного контролю точності лабораторних випробувань є:

3.5.1. Терміни, умови зберігання стандартних зразків, що застосовуються при лабораторних випробуваннях.

3.5.2 Внутрішньолабораторний контроль повторюваності результатів паралельних визначень при аналізі однієї проби слід проводити не менше, ніж за двома паралельними результатами аналізу, отриманим в однакових умовах. Оперативний внутрішньолабораторний контроль повторюваності є попереджувальним і проводиться при кожному випробуванні.

3.5.3 Оперативний контроль в лабораторії слід проводити за двома результатами аналізу однієї і тієї ж проби, в однакових умовах різними виконавцями.

3.6. Результати перевірок підлягають реєстрації в Журналі внутрішньолабораторного контролю.

3.7. Відповідальність за організацію і проведення внутрішньолабораторного контролю якості в лабораторії несе начальник лабораторії.